werptechnieken nago-no-kata
20-UKI_OTOSHI 21-SEOI_NAGE 22-KATA_GURUMA
20-UKI_OTOSHI 21-SEOI_NAGE 22-KATA_GURUMA
23-UKI_GOSHI 24-HARAI_GOSHI 25-TSURI_KOMI_GOSHI
23-UKI_GOSHI 24-HARAI_GOSHI 25-TSURI_KOMI_GOSHI
26-OKURI_ASHI_BARAI 27-SASAE_TSURI_KOMI_ASHI 28-UCHI_MATA
26-OKURI_ASHI_BARAI 27-SASAE_TSURI_KOMI_ASHI 28-UCHI_MATA
terug naar index