Werptechnieken  1e dan
00-DE_ASHI_BARAI 01-OKURI_ASHI_BARAI 02-O_UCHI_BARAI
00-DE_ASHI_BARAI 01-OKURI_ASHI_BARAI 02-O_UCHI_BARAI
03-KO_UCHI_BARAI 04-O_SOTO_GARI 05-O_UCHI_GARI
03-KO_UCHI_BARAI 04-O_SOTO_GARI 05-O_UCHI_GARI
06-KO_UCHI_GARI 07-HIZA_GURUMA 08-SASAE_TSURI_KOMI_ASHI
06-KO_UCHI_GARI 07-HIZA_GURUMA 08-SASAE_TSURI_KOMI_ASHI
09-O_GOSHI 10-KOSCHI_GURUMA 11-IPPON_SEOI_NAGE
09-O_GOSHI 10-KOSCHI_GURUMA 11-IPPON_SEOI_NAGE
12-TSURI_ KOMI_GOSHI 13-MOROTE_SEOI_NAGE 14-TAI_O_TOSHI
12-TSURI_ KOMI_GOSHI 13-MOROTE_SEOI_NAGE 14-TAI_O_TOSHI
15-HARAI_GOSHI 16-UCHI_MATA 17-TOMOE_NAGE
15-HARAI_GOSHI 16-UCHI_MATA 17-TOMOE_NAGE
18-SUMI_GAESHI 19-TANI_OTOSHI
18-SUMI_GAESHI 19-TANI_OTOSHI
terug naar index